FSMVÜ | Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Yönetmelik

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ VERİ BİLİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Veri bilimi: Bilimsel yöntemler kullanarak verilerin anlamlandırılması ve içlerindeki bilginin çıkarılması için yöntem, işlem, algoritma ve sistem geliştirme işlemlerinin bir bütününü,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin  amacı; veri bilimi konusunda yenilikçi araştırmalar için teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesi oluşturmak, yeni algoritma ve yöntem geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek, Üniversite  bünyesinde yürütülen veri bilimi ve analizi çalışmalarının merkezi ve bütünleşik bir şekilde yürütülmesini sağlamak suretiyle çok disiplinli proje, araştırma ve eğitim programları hazırlamak, kaynak paylaşımını arttırmak, güçlü bir Üniversite-sanayi-kamu iş birliği ekosistemi oluşturup veri bilimi teknolojilerini bu alanlardaki problemlerin çözümünde kullanmak,  veri bilim eksenli eğitim programları hazırlamak, yetkin insan gücü yetiştirmek, ortak projeler üretmek, teknolojik gelişmelere bilimsel altyapı sağlamak, yüksek teknolojide ürün ve teknolojiler geliştirerek ülkemizin bu konularda dışa bağımlılığını azaltmak ve ülkemizin ülkeler arası rekabet gücünü arttırmak için gerekli araştırma, geliştirme ve koordinasyon faaliyetlerini yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Veri bilimi çalışmaları kapsamında, yapay zeka, istatistik, sinyal işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak doğal dil işleme, yazılım kalitesi, insan bilgisayar etkileşimi, robotik, biyomedikal, otonom araçlar, paralel ve dağıtık hesaplama, görüntü işleme, sosyal bilimler ve oyun gibi alanlarda algoritma geliştirmek, bilimsel yeni teoriler üretmek ve mühendislik ürünleri tasarlamak, var olan problemlere yenilikçi çözümler önermek, makale ve bilimsel yayın hazırlamak.

b) Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi sistemi yazılımlarını ve hesaplama altyapısını tasarlamak, yöntem ve yönetmelikler oluşturmak.

c) Veri bilimi alanında yurt içi ve yurt dışı iş birlikleriyle projeler üreterek bilimsel Ar-Ge sonuçlarının mühendislik uygulamalarına dönüşmesini ve yüksek sürdürülebilirlikte ürünler ortaya çıkarılmasını sağlamak.

ç) Üretim, tarım, uydu fotoğrafları, sağlık gibi alanlarda algılayıcı, uzman veya süreçlerden elde edilen verileri temizlemek, bütünleştirmek ve yapay zekâ, görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle analiz etmek.

d) Veri bilimi alanında yetişmiş insan gücü oluşturmak için gerekli eğitim, ders müfredatlarını tasarlamak, lisans ve lisansüstü seviyesinde yeni dersler oluşturmak, sertifikalı-sertifikasız, örgün-uzaktan eğitimler düzenlemek, firmalara ve kurumlara yönelik özel kurslar düzenlemek.

e) Merkezle ilgili konularda akademik tez ve bilimsel yayın üretmek, kitap, dergi, rapor, bülten ve benzeri yayınlamak.

f) Faaliyet sonuçlarını dış paydaşlar, kurum ve öğrencilerle paylaşmak, bu gruplara yönelik farkındalık arttırıcı seminer ve konferans faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Veri bilimi konusundaki ve çok disiplinli araştırmaları yürütmek için kurum içi birlikler ve kurumlar arası ortaklıklar oluşturmak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirmek, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve akademik bölümler arasında iş birliği sağlamak, iş ve hizmet modellerini geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Merkezde yapılacak çalışmalarla temizlenen ve bütünleştirilen veri kümeleri, farklı araştırmacıların kullanımına açılabilmesi için kişisel özelliklerden (TC kimlik, isim gibi) arındırılarak bilgi bankaları oluşturmak ve araştırmacıların kullanıma açmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili  çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerek duyulmuyorsa müdür yardımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda kalan süre için yeni bir Müdür Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin çalışmalarını koordine etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, toplantıda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez çalışanlarını ve bölüm sorumlularını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe tasarısını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında her yıl  en az iki kez olağan ve gerektiğinde  Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin akademik, teknik ve idarî kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve uygun bulunanlar için proje geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalar ve iş birliği

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapılabilir.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yürütür.

(4) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniversitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir.

(5) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapabilir.

(6) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düzeyinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi